O Nas

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) powstało w 1998 roku. Jako stowarzyszenie skupia i jednoczy lekarzy, pracowników nauki z ośrodków naukowych i akademickich oraz lekarzy opieki podstawowej, tworząc forum wymiany myśli i formułowania zadań, potrzeb oraz zaleceń w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia wieku rozwojowego. W poczet swoich członków zalicza lekarzy, dietetyków i pielęgniarki. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków. Działania Towarzystwa koordynuje Zarząd Główny pod kontrolą Komisji Rewizyjnej.

 

Celami Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci jest:

 • szerzenie nowoczesnej wiedzy w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci;
 • współudział w podnoszeniu poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów – szczególnie w zakresie gastroenterologii dziecięcej;
 • prowadzenie i popieranie działalności naukowej, zachęcanie do współpracy naukowej i prowadzenia badań w zakresie gastroenterologii dziecięcej;
 • szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
 • współudział w organizowaniu ochrony zdrowia i tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu pokarmowego pacjentów pediatrycznych;
 • jednoczenie lekarzy zajmujących się gastroenterologią dziecięcą dla rozwoju tej specjalności w kraju oraz reprezentowanie środowiska gastroenterologów dziecięcych w kraju i zagranicą;
 • nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie gastroenterologii i żywienia dzieci.

 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie kursów, szkoleń i konferencji naukowych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej;
 • inicjowanie i nawiązywanie współpracy w prowadzeniu badań naukowych w zakresie gastroenterologii dziecięcej;
 • współpracę z konsultantami krajowymi i regionalnymi;
 • wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących gastroenterologii dziecięcej;
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie gastroenterologii dziecięcej przez współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi i pacjenckimi oraz instytucjami naukowymi.
Skip to content