Patronat PTGHiŻD

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) obejmuje patronatem wydarzenia naukowo-szkoleniowe o charakterze konferencji, sympozjów, kongresów, zjazdów itp. Organizatorów tego typu wydarzeń zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania patronatu umieszonymi poniżej. Wniosek o udzielenie patronatu organizator składa do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem wydarzenia przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia do patronatu.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, który na podstawie danych przedstawionych we wniosku podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu nad zgłoszonym wydarzeniem.

 


Zasady przyznawania patronatu

Wniosek o objęcie patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci konferencji i szkoleń może być zgłoszony w trybie planowympilnym. W trybie planowym zgłoszenie powinno wpłynąć najpóźniej na 3 miesiące przed planowany wydarzeniem. Zarząd Główny wyraża opinie w ciągu 2 miesięcy w przypadku trybu planowego. Tryb pilny musi być odpowiednio uzasadniony, np. krótkim czasem upływającym od podjęcia decyzji o organizacji konferencji do terminu konferencji.

Decyzję o objęciu patronatem podejmuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci podczas regularnych planowych posiedzeń Zarządu lub posiedzeń w trybie telekonferencji. Zarząd Główny może zaproponować dokonanie niezbędnych zmian np. w zakresie daty lub tematyki z odpowiednim uzasadnieniem (np. w celu uniknięcia organizowania dwóch konferencji w tym samym czasie).

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, udzielając patronatu, może zwrócić się do organizatora wydarzenia o:

  • Włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub organu sprawującego nadzór naukowy nad wydarzeniem);
  • Zorganizowanie sesji naukowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, której koszty zostaną pokryte przez organizatora. Tematyka, wykładowca i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem;
  • Zorganizowanie wykładu pod patronatem PTGHiŻD, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora. Tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem;
  • Informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym patronacie PTGHiŻD.
  • Przedstawienie Zarządowi Głównemu do akceptacji materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTGHiŻD.

Opłata przekazana na rzecz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci powinna wynosić co najmniej 50% zysków i nie mniej niż 10 000 zł ze zjazdów PTGHiŻD organizowanych co 2 lata; 20% i nie mniej niż 1000 zł z konferencji organizowanych przez sekcje PTGHiŻD. Wpływy do budżetu od innych podmiotów zewnętrznych występujących do Towarzystwa z prośbą o udzielenie patronatu będą ustalane indywidualnie, ale nie mogą wynosić mniej niż 2000 zł.

Skip to content