Członkostwo PTGHiŻD

Rejestracja i formularze rejestracji

Osoby zainteresowane przyjęciem w poczet członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia  Dzieci proszone są o złożenie deklaracji członkowskiej podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, którzy muszą być członkami zwyczajnymi PTGHiŻD. Deklarację należy przesłać na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zarząd Główny na mocy uchwały rozpatruje przyjęcie nowego członka zwyczajnego lub członka wspierającego  do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia  Dzieci. Kandydat zostaje powiadomiony niezwłocznie o decyzji Zarządu Głównego drogą elektroniczną.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych (deklaracja członka zwyczajnego)
2) członków wspierających 
3) członków honorowych.

 


Składka Członkowska

Roczna składka członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci wynosi 100 zł.

Płatności można dokonać poprzez:
• wpłatę gotówkową na konto,
• wpłatę bezgotówkową przelewem na konto.

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat: 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 
al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa
Bank Zachodni S.A.
Numer rachunku bankowego: 89 1090 1753 0000 0001 1508 2977

W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz dopisek: składka członkowska i rok

Opłacanie składek uprawnia do:

  • zniżki w opłatach za uczestnictwo w kongresach i konferencjach organizowanych przez PTGHiŻD,
  • korzystania z konkursów i nagród organizowanych w ramach PTGHiŻD,
  • pierwszeństwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez PTGHiŻD.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia  Dzieci (par. 12, pkt. 2.) „członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 lat, mimo pisemnego upomnienia”.

Uprzejmie przypominamy o regularnym opłacaniu składki członkowskiej.

 


Członek zwyczajny

Pobierz deklarację członka zwyczajnego »

O członkach Towarzystwa, ich prawach i obowiązkach oraz o zasadach przyjmowania nowych członków traktuje rozdział III Statutu Towarzystwa »

 


Członek wspierający

O członkach Towarzystwa, ich prawach i obowiązkach oraz o zasadach przyjmowania nowych członków traktuje rozdział III Statutu Towarzystwa » 

 


Członek honorowy

Z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci może wystąpić Zarząd Główny, Sekcja lub grupa 10 członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Wniosek musi być zgłoszony pisemnie, z dołączoną opinią zgłaszających uzasadniającą nadanie członkostwa honorowego.

Członkiem honorowym  może zostać osoba fizyczna, względnie podmiot zasłużeni pod względem naukowym, dydaktycznym lub organizacyjnym dla gastroenterologii dziecięcej w kraju lub zagranicą.

Wniosek o nadanie członkostwa honorowego kierowany jest do Zarządu Głównego, który go rozpatruje i przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Nadanie i wręczenie członkostwa honorowego odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

O członkach Towarzystwa, ich prawach i obowiązkach oraz o zasadach przyjmowania nowych członków traktuje rozdział III Statutu Towarzystwa »

Skip to content